dago.mid
DAGO INANG SARGE -
Written by : NN
Vocal by :

dago inang sarge
dago inang sarge
dago inang sarge
da songoni do ho hape

bi dang bulung ni rimbang
umbi dangan bulung ni dulang
pandokkon ni dainang
daingkondo marbo ru tulang

dago inang sarge
dago inang sarge
dago inang sarge
da songoni do ho hape

mandu rung ho di pahu
dua dua insor tu batu
pandokkon ni bagi an
dua dua ilu madabu

dago inang sarge
dago inang sarge
dago inang sarge
da songoni do ho hape